§. 5. ZWROTY-ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie listownej lub mailowej przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: info@galeriakawka.pl lub telefonicznie na nr tel. 606-705-868).

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie go listownie na adres: ul. Stefana Lewandowskiego 3/3, 70-237 Szczecin lub na adres mailowy: info@galeriakawka.pl.

 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy można można otrzymać drogą elektroniczna od administratora strony: www.galeriakawka.pl.

 5. Administrator strony www.galeriakawka.p niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail, a następnie przekazuje w/w dokument Sprzedającemu ( Artyście).

 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwrotu dzieła można dokonać jedynie w stanie niezmienionym, niezniszczonym i nie budzącym wątpliwości co do jego autentyczność. Dla zabezpieczenia dzieła jest ono opakowane przez artystę w przezroczystą folię i oklejone naklejkami, aby Kupujący miał możliwościowi jego dokładnego obejrzenia bez konieczności rozpakowania. Naruszenie opakowania może poddać pod wątpliwość czy stan dzieła nie uległ zmianie wpływającej na jego wartość, stąd aby uniknąć sporów dotyczących możliwości jego uszkodzenia, poplamienia lu podmiany, Galeria kawka będzie każdorazowo prosić Kupującego o jego odesłanie w opakowaniu oryginalnym w stanie nienaruszonym.

 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na podany przez Sprzedającego adres. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 12. Zwrot wartości zakupionego dzieła zostanie zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Galerię kawka pisemnego os świadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 13. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.

 14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a. Imię i nazwisko, b. numer zamówienia c. opis niezgodności Dzieła z umową, d. datę zakupu e. protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f. fotografia szkody w opakowaniu oryginalnym w stanie nienaruszonym. (możliwa w wersji elektronicznej). Zastosowanie się do tego punktu będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 15. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@galeriakawka.pl lub listownie na adres: ul. Stefana Lewandowskiego 3/3, 70-237 Szczecin. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

 16. Zwrot wartości reklamowanego dzieła zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Galerię kawka pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy spowodowanym otrzymaniem uszkodzonego dzieła.