Gale­ria Kawka to inter­ne­towa gale­ria sztuki współ­cze­snej, gdzie znaj­dziesz sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wane dzieła zarówno pol­skich jak i zagra­nicz­nych arty­stów z dzie­dziny malar­stwa, rysunku, gra­fiki, foto­gra­fii, rzeźby, cera­miki i szkła. Dzia­łal­ność gale­rii kon­cen­truje się na pro­mo­cji mło­dych uta­len­to­wa­nych twór­ców, któ­rzy dopiero zaczy­nają swoją przy­godę w świe­cie sztuki oraz pro­mo­cji arty­stów o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku.

Bogaty zbiór dzieł ofe­ro­wa­nych przez nasz por­tal, oraz róż­no­rod­ność cenowa spra­wiają, że każdy może zna­leźć tutaj coś dla sie­bie.

Zapewniamy doradztwo przy wybo­rze odpo­wied­nich dla Cie­bie prac. Jeśli masz pyta­nie lub potrze­bu­jesz pomocy pro­simy o kon­takt z infor­ma­cją doty­czącą Two­ich pre­fe­ren­cji na adres info­@ga­le­ria­kawka. plSkon­taktujemy się z Tobą.

Jesteś arty­stą? Chcesz żeby Twoje nazwi­sko było roz­po­zna­walne? Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą Artist Mana­ge­ment, kom­plek­so­wego pro­gramu wspar­cia komu­ni­ka­cyjno-wize­run­ko­wego