§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. .Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania galerii internetowej Galeria Kawka dostępnego pod adresem www.galeriakawka.pl

 2. Administratorem galerii internetowej www.galeriakawka.pl (zwanym dalej Sprzedającym lub Galeria Kawka) jest firma Galeria Kawka, Gabriela Olczak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stefana Lewandowskiego 3/3, 70-237 Szczecin , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 852-248-79-85, Regon: 368958689.

 3. Użytkownikiem, Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Przedsiębiorcą jest Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

 5. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Artystą jest właściciel praw autorskich do dzieła wystawionego na sprzedaż w witrynie www.galeriakawka.pl.

 7. Dziełem jest towar, który sprzedawany jest w witrynie www.galeriakawka.pl i do którego prawa autorskie posiada artysta.

 8. Dzieła będące przedmiotem sprzedaży prezentowane na strach internetowych Galerii kawka znajdują się na nich za zgodą i wiedzą właściciela praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej artystami).

 9. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawo pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

 10. Zakupem jest transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet formie umowy zawieranej na odległość.

 11. Konto użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników galerii internetowej Galeria Kawka po rejestracji (podaniu adresu e-mail i hasła a w przypadku sprzedającego akceptacji profilu przez administratora strony) umożliwiające wystawienie dzieła na sprzedaż, jego zakup, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawę danych osobowych.

 12. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie http://galeriakawka.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

 13. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 14. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się a stronach galerii internetowej Galeria Kawka. W celu uzyskania opinii na temat możliwości otrzymania zgody na kopiowanie , lub rozpowszechnia materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią Kawka, pod adresem mailowym info@galeriakawka.pl .

§. 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Galeria Kawka prowadzi komisową sprzedaż dzieł sztuki oraz wyrobów rzemieślniczych za pośrednictwem witryny internetowej www.galeriakawka.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.

 2. Galeria internetowa Galeria Kawka świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez zamówienie składane on-line.

 3. Zamówienia on-line mogą być składane całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 4. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z witryny internetowej www.galeriakawka.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski oraz za granicą.

 7. W przypadku realizacji zamówienie za granicą warunki zarówno sprzedaży jak i wysyłki uzgadniane są indywidualnie oraz każdorazowo z Kupującym i Sprzedającym.

§. 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny: aktywny adres e-mail oraz hasło.

 2. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w razie nieobecności konsumenta podanie opcjonalnego adresu do wysyłki dzieła opatrzonego wskazaniem godzin odbioru.

 3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska osoby do kontaktu.

 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 6. Galeria może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jak również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Galerii Kawka, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mai b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c. otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, albo uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

 7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 wynosi 14 dni.

§. 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Galeria Kawka prowadzi komisową sprzedaż Dzieł prezentowanych na stronach galerii internetowej www.galeriakawka.pl Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem witryny internetowej www.galeriakawka.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

 2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika). Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Galerii, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.

 3. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Galerii stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie www.galeriakawka.pl. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego za pośrednictwem strony internetowej www.galeriakawka.pl, dodanie dzieła do „Koszyka” przycisku „Kupuję i płacę”. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status „Rezerwacji”.

 6. Administrator niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Galeria potwierdzi dostępność Dzieła do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 7. Galeria na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

 8. W przypadku zmiany cen dzieł zamówionych, lecz jeszcze nie przyjętych do realizacji, administrator galerii internetowej Galeria Kawka poinformuje o tym Kupującego. W braku akceptacji wprowadzonych zmian, Kupujący może w terminie 10 dni odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.

 9. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Galerii Kawka podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podawane są najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.

 10. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu-fakturę vat.

§. 5. ZWROTY-ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie listownej lub mailowej przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: info@galeriakawka.pl lub telefonicznie na nr tel. 606-705-868).

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie go listownie na adres: ul. Stefana Lewandowskiego 3/3, 70-237 Szczecin lub na adres mailowy: info@galeriakawka.pl.

 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy można można otrzymać drogą elektroniczna od administratora strony: www.galeriakawka.pl.

 5. Administrator strony www.galeriakawka.p niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail, a następnie przekazuje w/w dokument Sprzedającemu ( Artyście).

 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwrotu dzieła można dokonać jedynie w stanie niezmienionym, niezniszczonym i nie budzącym wątpliwości co do jego autentyczność. Dla zabezpieczenia dzieła jest ono opakowane przez artystę w przezroczystą folię i oklejone naklejkami, aby Kupujący miał możliwościowi jego dokładnego obejrzenia bez konieczności rozpakowania. Naruszenie opakowania może poddać pod wątpliwość czy stan dzieła nie uległ zmianie wpływającej na jego wartość, stąd aby uniknąć sporów dotyczących możliwości jego uszkodzenia, poplamienia lu podmiany, Galeria kawka będzie każdorazowo prosić Kupującego o jego odesłanie w opakowaniu oryginalnym w stanie nienaruszonym.

 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na podany przez Sprzedającego adres. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 12. Zwrot wartości zakupionego dzieła zostanie zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Galerię kawka pisemnego os świadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 13. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.

 14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a. Imię i nazwisko, b. numer zamówienia c. opis niezgodności Dzieła z umową, d. datę zakupu e. protokół szkody sporządzony w obecności kuriera f. fotografia szkody w opakowaniu oryginalnym w stanie nienaruszonym. (możliwa w wersji elektronicznej). Zastosowanie się do tego punktu będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 15. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@galeriakawka.pl lub listownie na adres: ul. Stefana Lewandowskiego 3/3, 70-237 Szczecin. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia.

 16. Zwrot wartości reklamowanego dzieła zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Galerię kawka pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy spowodowanym otrzymaniem uszkodzonego dzieła

§. 6. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby galeria internetowa www.galeriakawka.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Galerii.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Galerii Kawka treści bezprawnych.

 6. Galeria kawka prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.

 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronach Galerii Internetowej www.galeriakawka.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania z galerii prac Artystów, co do których istnieją podejrzenia, iż zamieszczoną w Galerii treścią łamią prawa autorskie osób trzecich.

§. 7. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy na stronie internetowej www.galeriakawka.pl można zapłacić przelewem zwykłym na rachunek bankowy.

 2. Dane do przelewu bankowego (w PLN): Galeria Kawka, Gabriela Olczakul. Lewandowskiego 3/3, 70-237 Szczecin. Numer konta bankowego: MBANK 35 1140 2004 0000 3102 7729 5427

 3. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

 4. Dzieło wysyłane jest po wpłynięciu kwoty na w/w rachunek bankowy. W tytule przelewu zamawiający powinien podać tytuł przelewy podany w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

§. 8. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zakupione w Galerii Kawka dzieła są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Koszt dostawy jest kalkulowany i określony w trakcie składanie zamówienia, zależny jest od parametrów wysyłki.

 3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Realizacja zamówienia oznacza akceptacje kosztów wysyłki przez kupującego.

 4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.

 5. W przypadku wysyłki za granicę warunki wysyłki uzgadniane są indywidualnie z Kupującym. Koszt wysyłki za granicę leży po stronie Kupującego.

 6. Poza granicami Unii Europejskiej Kupujący zobowiązuje się do opłacenia dodatkowych kosztów w postaci cła i innych podatków.

 7. Galeria Kawka dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. W przypadku dzieł ściąganych z zagranicy czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.

 8. Czas dostawy przesyłki może ulec wydłużeniu w przypadku urlopu Sprzedającego, jego wyjazdów służbowych, okresu przedświątecznego lub z innych przyczyn.

 9. Galeria ma obowiązek informowani kupującego o możliwym wydłużeniu czasu dostawy z przyczyn w/w. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy o sprzedaży, którego warunki opisane są w § 5 niniejszego regulamin

§. 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Galeria Kawka zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Administratorem danych osobowych jest galeria kawka, Gabriela Olczak oraz operator strony internetowej www.galeriakawka.pl który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administratorem danych osobowych jest galeria kawka, Gabriela Olczak oraz operator strony internetowej www.galeriakawka.pl który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 5. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 6. Galeria Kawka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy info@galeriakawka.pl

 7. Galeria Kawka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy info@galeriakawka.pl.

 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Galerii jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Galerii usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

 4. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 5. Galeria Kawka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej ze zmian galeria informować będzie na stronie internetowej www.galeriakawka.pl oraz drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. miany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018r.